Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. je na Slovensku veľmi komplikované. Vyžaduje si naštudovanie všetkýh príslušných zákonov a predpisov. Príprava všetkých potrebných dokumentov laikovi zaberie minimálne niekoľko dní štúdia.

Vždy je tu ešte riziko, že niektorú zákonnú požiadavku prehliadnete a Vaše podanie bude zamietnuté. V takomto prípade sa vystavujete riziku, že poplatok za zápis spoločnosti prepadne.

Ak sa týmto komplikáciam chcete vyhnúť nechajte založenie spoločnosti na nás a venujte sa Vášmu podnikaniu.

Založenie s.r.o. "KOMPLET" – 244 €

Pri variante Založenie spoločnosti s.r.o. "KOMPLET" všetky potrebné kroky vrátane podania na Obchodný a Živnostenský register vybavia naši zamestnanci miesto Vás.


Postup založenia s.r.o.:
 • poradíme Vám s výberom najvýhodnejšej právnej formy a s výberom predmetov činnosti
 • zodpovieme všetky Vaše otázky ohladne založenia spoločnosti
 • pripravíme všetky potrebné dokumenty a žiadosti
 • vy len podpíšete potrebné dokumenty
 • my vybavíme vydanie Živnostenských listov
 • my zabezpečíme zápis spoločnosti do Obchodného registra a zaplatíme poplatok za založenie s.r.o.
 • spoločnosť zaregistrujeme na daňovom úrade k dani z príjmu právnických osôb
 • v prípade záujmu vieme zabezpečiť aj registráciu k DPH a ďalším daniam


Podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je najčastejšie využívaná forma podnikania nielen na Slovensku. Medzi hlavnými výhodami založenia s.r.o. sú pomerne nízke náklady na začatie podnikania a skutočnosť že spoločník neručí osobne (svojim majetkom) za záväzky spoločnosti teda oproti podnikaniu formou živnosti je obmedzené ručenie vlastníkov spoločnosti. Kdežto, živnostník ručí celým svojim majetkom.

Na založenie s.r.o. postačuje jeden spoločník, ktorý môže byť aj konateľom.

V cene za založenie s.r.o. je zahrnuté:

 • konzultácie ohľadom všetkých náležitostí Vašej spoločnosti
 • príprava a vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • príprava dokumentácie pre ohlásenie živností a vybavenie živnostenských listov
 • príprava návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra a zápis spoločnosti do obchodného registra
 • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade
 • v prípade záujmu vieme zabezpečiť aj registráciu k DPH a ďalším daniam


Základné informácie k založeniu s.r.o.

Pre založenie s.r.o. je potrebné splniť zákonné podmienky. Základné podmienky pre založenie s.r.o. definuje Obchodný zákonník, ale založenie spoločnosti sa riadi z časti aj Živnostenským zákonníkom, zákonom o dani z príjmu a niekoľkými ďalšími zákonmi.

Založenie s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká ako právnická osoba dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Týmto dňom nadobúda právnu subjektivitu a teda môže začať vykonávať podnikateľskú činnosť.

Spoločníci - zakladatelia s.r.o.

Zakladateľmi spoločnosti s ručením obmedzeným môžu byť fyzické i právnické osoby. Založenie spoločnosti s.r.o. je možné aj jednou osobou. Jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac troch spoločností s ručením obmedzeným. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Zakladateľom môže byť i zahraničná osoba.

Spoločníci sú osoby, ktoré vložili svoje vklady do spoločnosti (každý minimálne v zákonom stanovenej výške 750Eur) a podieľajú sa na jej zisku a riadení. Základné imanie s.r.o. tvorené vkladmi spoločníkom musí byť minimálne vo výške 5000Eur. Spoločníci spoločnosti však v mene spoločnosti nevystupujú pre úradmi a obchodnými partnermi, na to je v spoločnosti štatutárny orgán-konateľ.

Novinkou od 1.10.2012 je podmienka pre každého budúceho spoločníka Súhlas správcu dane. Teda každá fyzická aj právnická osoba s trvalým pobyt alebo sídlom na Slovensku, ktorá chce byť spoločníkom musí mať súhlas od Daňového úrady o tom, že nie je dlžníkom na daňovom ani colnom úrade.

Konatelia

Konatelia sú výkonným orgánom s.r.o., ich právom a povinnosťou je riadiť spoločnosť a za spoločnosť konať, teda vystupovať pre úradmi a obchodnými partnermi. Konateľmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú spravidla jej spoločníci. Konateľom s.r.o. môže byť však aj tretia osoba (osoba, ktorá do spoločnosti nevložila kapitál. V takomto prípade zvyčajne konateľ je zamestnancom spoločnosti a za svoju prácu poberá plat. Počet konateľov nie je nijak obmedzený. Konateľom môže byť len občan zo štátov EÚ alebo z krajín OECD.

Konateľ musí byť bezúhonný, čo dokazuje výpisom z registre trestov. Ak sú to občania Slovenskej republiky stačia len údaje o rodičoch Živnostenský úrad si vie vyžiadať výpis z registra trestov. Ak to bude občan z iného členského štátu alebo z krajín OECD je potrebné si osobne vyžiadať výpis z domovskej krajiny.


V rámci predaja spoločnosti Vám radi ponúkneme virtuálne sídlo z našej ponuky, kam môžete zmeniť sídlo kupovanej spoločnosti.