Založenie Organizačnej zložky

Organizačná zložka podniku predstavuje formu zastúpenia zahraničnej spoločnosti na území Slovenskej republiky. Zahraničné osoby môžu podnikať na Slovensku za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.

Naša spoločnosť vám ponúka služby ALL INCLUSIVE vybavíme za vás všetky záležitosti týkajúcich sa založenia organizačnej zložky. Zabezpečíme vydanie Živnostenských listov, zaregistrujeme organizačnú zložku do Obchodného registra a vybavíme registráciu organizačnej zložky na Daňovom úrade.

Cena za založenie organizačnej zložky 680€ zahŕňa:


 • konzultácie ohľadom predmetov podnikania
 • kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • prípravu dokumentácie pre ohlásenie živností
 • vybavenie živnostenských listov
 • prípravu návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra,
 • zápis spoločnosti do obchodného registra,
 • registráciu pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade
 • Odovzdanie KOMPLETNEJ DOKUMENTÁCIE


Ďalšie náklady spojene so založením spoločnosti sú:
 • Správne poplatky za vydanie jedného živnostenského listu na voľnú živnosť - 0 €, za viazané a remeselné živnosti je poplatok 7,5€
 • Poplatky za overenie podpisov - na matrike 3€, alebo 12€ u notára

Celý proces založenia organizačnej zložky trvá 10-14 pracovných dní. Vydanie Živnostenských listov trvá maximálne 5 pracovných dní, zápis organizačnej zložky do Obchodného registra elektronicky 2-5 dní. Týmto dňom organizačná zložka vzniká.

Na následnú registráciu organizačnej zložky k dani z príjmu (vydanie DIČ kartičky) má Daňový úrad zo zákona lehotu 30 dní z našej skúsenosti to však trvá len 7-10 dní.

Najväčšie rozdiely medzi Organizačnou zložkou a Spoločnosťou s ručením obmedzeným:

 • Organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu.
 • Podnikateľské aktivity sú vykonávané v mene zahraničného podnikateľa. Všetky aktivity OZ sa vykonávajú v mene spoločnosti, ktorá OZ zriadila.
 • Organizačnú zložku vedie, riadi vedúci organizačnej zložky, ktorým môže byť fyzická osoba zo Slovenska, z krajín EÚ alebo z krajín, ktoré sú členmi OECD.
 • Základné imanie sa nevytvára.
 • V organizačnej zložke platí zákonodarstvo krajiny, kde je zložka zriadená. Organizačná zložka je aj napriek tomu registrovaná na daňovom úrade Slovenskej republiky.

Charakteristika Organizačnej zložky:

Organizačná zložka teda predstavuje formu zastúpenia zahraničnej osoby na našom území, čiže území Slovenskej republiky. Oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky vzniká zahraničnej osobe ku dňu zápisu organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri.

Návrh na zápis organizačnej zložky do obchodného registra podáva zahraničná osoba. Naopak oprávnenie zaniká ku dňu výmazu organizačnej zložky z obchodného registra, návrh na výmaz taktiež podáva zahraničná osoba.

Každá organizačná zložka musí mať svojho vedúceho, ktorý vystupuje a koná v mene zložky, organizačná zložka sa zodpovedá materskej, čiže zakladajúcej spoločnosti, z čoho vyplýva, že organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu. Môže vykonávať len tie predmety činnosti, ktoré má uvedené zakladajúca spoločnosť.

Organizačná zložka sa riadi zákonmi krajiny, v ktorej je zriadená. V prípade insolvencie organizačnej zložky sa konkurz vyhlasuje priamo na zakladajúcu spoločnosť, čiže organizačná zložka je priamo napojená na majetok materskej spoločnosti.


Zriadenie registrovaného sídla organizačnej zložky je nevyhnutné. Naša spoločnosť Vám ponúka aj Virtuálne sídlo spoločnosti na 6 adresách v rámci 4 obvodov Bratislavy (Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava V). Viac informácií nájdete na stránke Sídlo spoločnosti.